Galerie Peter Bax

Aantal items: 0 Bedrag: € 0,00 bestellijst

kunstuitleen Sneek Sudwest Fryslan - ruim 400 kunstenaars in Stock

DEELNEMERSREGLEMENT KUNSTUITLEEN SNEEK / SÚDWEST-FRYSLÂN / GALERIE PETER BAX

Artikel 1. Deelnemen
1.1 De deelname kan op elk gewenst moment beginnen. De deelname loopt tenminste 12 maanden en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Bij aanmelding geldt als datum van toetreding de  eerste van de volgende maand.
1.2 Na legitimatie, betaling van het inschrijfgeld, de bijdrage voor de lopende maand en het afgeven van een getekend machtigingsformulier, kunnen meteen kunstwerken worden uitgezocht en worden meegenomen.

Artikel  2.  Lenen
2.1 De bruikleenperiode is vastgesteld op 6 maanden, waarna het kunstwerk omgewisseld dient te worden. (Voor bedrijven geldt een uitleentermijn tot een jaar).
2.2 De deelnemer heeft het recht het bij hem/haar in bruikleen zijnde werk op elk tijdstip binnen die periode terug te brengen, terwijl de galerie zich het recht voorbehoudt in bijzondere gevallen (b.v. in geval van verkoop of expositie door de kunstenaar) de bruikleenperiode voor het einde te beëindigen.
2.3 De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan geleende objecten.
2.4 Alle werken zijn door de galerie verzekerd, waarbij een eigen risico voor de deelnemer geldt van    € 30,- per schadegeval op lijst, glas en passepartout.
2.5 De deelnemer dient zelf het transport te verzorgen. De werken dienen bij voorkeur ingepakt te worden vervoerd, bijvoorbeeld in een deken. Advies, de werken staand op b.v. de achterbank van de auto te vervoeren dit levert de minste kans op glasbreuk. Het vervoer dient te geschieden op de kortste weg tussen de galerie en het adres van de deelnemer.
2.6 De deelnemer mag het object alleen bewaren op het adres van inschrijving, tenzij anders is overeengekomen met de directie van de galerie.
2.7 De werken mogen niet in de nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden geplaatst en dienen te worden gevrijwaard van direct zonlicht.
2.8 De deelnemer is verplicht in geval van beschadiging, vermissing of verloren gaan van geleende werken, de galerie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
2.9 Het werk mag door de deelnemer niet worden uitgeleend.

 Artikel 3. Sparen / kopen

3.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-
3.2 Voor € 17,50 minimum deelnamebedrag per maand, kan een werk of kunnen meerdere werken, met een maximum van 3 stuks geleend worden tot een bedrag van € 1250,-.
 Van dit maandbedrag van € 17,50 spaart de deelnemer € 7,50 per maand.
 Bij een werk van €  2500,- bedraagt de maandtermijn € 35,- waarvan € 15,- als spaartegoed op naam van de deelnemer wordt geboekt.
3.3 Alle werken waarover de galerie kan beschikken kunnen in beginsel worden gekocht. Daar de galerie slechts een bemiddelende rol speelt, kan zij niet garanderen dat de kunstenaar steeds in verkoop toestemt.
3.4 Na beëindiging van het abonnement dient het spaartegoed binnen 24 maanden te worden besteed voor de aankoop van kunst via onze galerie. Na 24 maanden vervalt het spaartegoed.
3.5    Restitutie van het spaartegoed is nimmer mogelijk. Ook is verrekening van het spaartegoed met lijstwerk niet mogelijk.
3.6    Indien de kunstuitleen in andere handen overgaat, gaan de spaartegoeden onder dezelfde condities over naar de nieuwe eigenaar.
3.7    Indien de kunstuitleen de activiteiten beëindigd, blijft de verplichting bestaan het spaartegoed te besteden aan de aankoop van kunst via onze galerie/kunstuitleen.
3.8 De prijzen van de werken zijn, indien niet anders vermeld, incl. lijst. Prijsverhogingen zijn voorbehouden, voorzover de kunstenaar zijn/haar prijzen kan herzien.
  De deelnemer die het werk in bruikleen heeft geniet voorkeursrecht bij aankoop.

 Artikel 4. Beëindiging van het abonnement
4.1 Het abonnement wordt beëindigd door schriftelijke opzegging. Hierbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen.
4.2 Beëindiging van het abonnement kan alleen plaatsvinden indien het geleende werk is geretourneerd en er geen betalingsachterstand is.

Artikel 5. Betaling
5.1 De bijdragen worden door de galerie vastgesteld en gewijzigd en dienen door dedeelnemer bij vooruit betaling te worden voldaan. Betaling van de maandtermijnen dient te geschieden door middel van een aan de galerie verstrekte machtiging. (Bij beëindiging van uw lidmaatschap wordt deze incasso-opdracht automatisch stopgezet).
5.2 Indien de maximum bruikleenperiode met meer dan 6 maanden is overschreden, heeft de galerie het recht de werken als verkocht te beschouwen en de prijs in rekening te brengen; eventueel met vermindering van het  kooptegoed.
5.3 Over de betaling die niet tijdig is verricht kan de galerie 1 % rente per maand in rekening brengen.
5.4 Voor te late inlevering van werken kan door de galerie € 2,50 per werk per maand in rekening worden gebracht. De aanmaningskosten worden indien mogelijk met het spaartegoed verrekend.
5.5 Indien gedurende een kortere of langere periode geen werk geleend wordt en het abonnement niet schriftelijk is beëindigd loopt de betalingsverplichting inclusief het spaartegoed gewoon door.
5.6 Als de deelnemer niet aan zijn/haar financiële verplichtingen, voortvloeiende uit dit reglement voldoet, is de deelnemer aan de galerie tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd in geval de galerie zich voor de incasso van haar vorderingen van de hulp van derden bedient, alsmede alle gerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,- per vordering.

Artikel 6. Algemeen
6.1 Het is verboden werken te reproduceren, behoudens met toestemming van de galerie.
6.2 De deelnemer is verplicht bij verhuizing de galerie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
6.3 De deelnemer verklaart de werken in goede staat te hebben ontvangen.
6.4 De deelnemer verklaart dat de werken het onvervreemdbaar eigendom blijven van de galerie c.q. de kunstenaar, totdat bij eventuele aankoop, alle kooppenningen aan de galerie zijn voldaan.
6.5 Door ondertekening van de uitleen overeenkomst verklaart de deelnemer zich akkoord met de bepalingen van dit reglement.
6.6 Alleen met schriftelijke toestemming van de directie kan van dit reglement worden afgeweken.

Artikel 7. Nederlands Recht/Bevoegde rechter

7.1   Op alle door de galerie verrichte werkzaamheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie.

* Deelnemersreglement per 1-4-2013. Hiermee zijn alle in het vorige deelnemer reglement opgenomen artikelen komen te vervallen.

Openingstijden:

  • Maandag: Gesloten
  • dinsdag: 13:30 - 18:00 uur
  • woensdag: 13:30 - 18:00 uur
  • donderdag: 13:30 - 18:00 uur
  • koopavond: Gesloten
  • vrijdag: 13:30 - 18:00 uur
  • zaterdag: 10:00 - 17:00 uur
  • zondag: Gesloten